Partner Consulting doradztwo informatyczne

Partner Consulting doradztwo informatyczne

Projekty

W toku działalności zrealizowaliśmy dla naszych Klientów szereg projektów o strategicznym charakterze. w związku z ich wysokim priorytetem dla kierownictwa z każdym z nich związane były również wysokie oczekiwania merytoryczne. Cieszymy się, że nasz Zespół spełnił te oczekiwania i zdobyliśmy Państwa zaufanie. Zgodne z naszą deklaracją, mamy możliwość i przyjemność kontynuowania współpracy nie tylko jako zaufany doradca, ale również Partner.

Prezentujemy wybrane kluczowe projekty dla:

Sektora administracji publicznej:

 • Wieloletnia strategia informatyzacji
  W zakresie opracowanych przez nas strategii opisywaliśmy plan wdrożenia usługowego sposobu funkcjonowania IT (realizującego potrzeby biznesowe), definiowaliśmy standardy technologiczne w obszarach architektury aplikacji i danych, bezpieczeństwa, zarządzania infrastrukturą, telekomunikacji oraz integracji międzysystemowej, a także przedstawialiśmy rekomendacje w zakresie organizacji oraz IT Governance.
 • Optymalizacja planu zakupów usług i infrastruktury IT wraz z rekomendacjami w zakresie stosowania Prawa Zamówień Publicznych
  Opracowania realizowaliśmy celem zaplanowania postępowań i ich optymalizacji pod kątem finansowym i rzeczowym w zakresie potrzeb wynikających z przewidywanych zadań jednostki. Formułowaliśmy w nich zasadnicze rekomendacje dotyczące warunków technicznych zamawianych usług i sprzętu oraz oprogramowania, a także wynikające z przepisów prawa zamówień publicznych, w szczególności czas realizacji postępowań przetargowych, tryb oraz minimalny czas niezbędny do ich uruchomienia. Zwracaliśmy również uwagę na możliwości, które posiada podmiot zamawiający w zakresie formułowania wymogów odnośnie optymalnego pozyskiwania wysokiej jakości usług i sprzętu.
 • Koncepcja w ramach Studium Wykonalności Projektu Kluczowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa VII - Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji
  W wyniku Projektu powstanie system informatyczny o znaczeniu strategicznym dla naszego kraju. Projekt jest unikatowy pod względem skali oraz sposobu organizacji. Prowadzony jest przez konsorcjum złożone z kilkunastu jednostek administracji publicznej szczebla centralnego i regionalnego.
 • Opracowanie koncepcji systemu wraz z dokumentacją przetargową (SIWZ) oraz wsparcie przy wyborze Wykonawcy
  W ramach koncepcji opracowywaliśmy szereg dokumentów, w tym analizę otoczenia, opis techniczny projektu, analizę finansową oraz nakładów inwestycyjnych. w obszarze wykonalności i trwałości instytucjonalnej przedsięwzięcia opisywaliśmy organizację wdrożenia, eksploatację, planowane i przeprowadzone procedury przetargowe oraz wymogi formalno-administracyjne wraz z harmonogramem. Wspieraliśmy również merytorycznie oraz prawnie Zamawiających w trakcie trwania postępowań.

Sektora komercyjnego:

 • Analiza i optymalizacja procesów biznesowych
  W trakcie projektów identyfikowaliśmy i opisywaliśmy procesy biznesowe, aby w kolejnym kroku zdefiniować wraz z Klientami docelową wizję procesów, sposób optymalizacji i zaplanować zmiany dostosowawcze.
 • Wybór Zintegrowanego Systemu Informatycznego
  W tego typu projektach na bazie informacji od Klienta, przedstawialiśmy ramową koncepcję wsparcia informatycznego procesów i obszarów działania Spółki wraz z rekomendacją zakresu wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz określeniem stopnia integracji poszczególnych komponentów. Formułowaliśmy również zalecenia do uwzględnienia w specyfikacji technicznej na wybór systemu, a także propozycję etapowania wdrożeń.
 • Nadzór nad wdrożeniem systemu informatycznego w centrali i oddziałach spółki
  W toku prac wykorzystaliśmy wewnętrzne Biuro Projektu, które na stałe współpracuje z Biurem Projektu po stronie Klienta. ¦wiadczymy wsparcie merytoryczne we wszystkich obszarach procesu wdrożenia systemu, a także doradzamy Klientowi w podjęciu strategicznych dla projektu decyzji dotyczących wyboru technologii, dostawcy, czy funkcjonalności.
 • Audyt informatyczny
  W ramach przeprowadzanych audytów dokonywaliśmy analizy i opisywaliśmy obszary: strategii IT, procesów i procedur informatycznych, zasobów, organizacji i metodyki zarządzania informatyką w spółce, architektury systemów oraz potrzeb licencyjnych, infrastruktury sprzętowej i sieciowej, stopnia integracji systemów, a także bezpieczeństwa informatycznego. Zaproponowane usprawnienia zostały przyjęte do realizacji.
 • Audyt wdrożenia systemu paszportyzacji z rekomendacjami
  Podczas audytów standardowo dokonywaliśmy analizy sposobu organizacji projektu, dokumentacji wdrożeniowej (założeń funkcjonalnych, metodyki), ocenialiśmy funkcjonalność oraz kompletność dokumentacji systemu, a także stan i spójność wdrożenia w centrali i oddziałach przedsiębiorstwa. Rekomendacje zawierały propozycje usprawnień prac wdrożeniowych z naciskiem na kwestie organizacyjno - zarządcze oraz kompleksowe plany wdrożeń.

 

Henry Ford

Jeśli jest w ogóle jakiś sekret sukcesu, leży on w umiejętności przyjęcia punktu widzenia innych i patrzeniu na rzeczy zarówno z pozycji rozmówcy, jak i własnej.

Kontakt

tel. (022) 842 40 16
fax (022) 642 02 18
e-mail: biuro@partnerconsulting.eu

 
home | o nas | oferta | zespół | metodyka | projekty | kariera | kontakt
© 2010 Partner Consulting